Archiwum miesiąca: Listopad 2020

Rodzaje i formy turystyki

W literaturze przedmiotu spotykamy wiele prób usystematyzowania terminologii i sposobów podziału turystyki na rodzaje i formy. Możemy spotkać podziały ze względu na kryterium aktywności ruchowej turysty, motywacji, pochodzenia turysty i wiele innych.

Z punktu widzenia osób, organizacji i firm kreujących popyt na usługi turystyczne brane jest przede wszystkim kryterium motywacyjne, a w ślad za tym preferowany jest następujący podział na rodzaje turystyki:[1]

 1. Turystyka wypoczynkowa:
  • wypoczynek w pobliżu miejsca zamieszkania, w czasie urlopu
  • wypoczynek w miejscowościach uzdrowiskowych
 2. Turystyka kulturalna:
  • poznawcza
  • alternatywna
  • religijna (pielgrzymki)
 3. Turystyka towarzyska:
  • rodzinna
  • klubowa
 4. Turystyka sportowa
  • związana z aktywnym, lub pasywnym sportem
 5. Turystyka związana z gospodarką:
  • wyjazdy na kongresy i sympozja
  • uczestnictwo w targach i wystawach
  • turystyka motywacyjna ( wyjazd jako premia od firmy)
 1. Turystyka związana z polityką:
  • turystyka dyplomatów i uczestników konferencji
  • związana z uroczystościami politycznymi.

Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęty został podział rodzajów i form turystyki uwzględniający aktywność ruchową turysty, opanowanie przez niego technik turystycznych oraz stosunek do środowiska. Według tak sformułowanych kryteriów podział przedstawia się następująco:

Schemat nr 2. Rodzaje i formy turystyki ze względu na aktywność ruchową, opanowanie technik turystycznych oraz stosunek do środowiska.

Źródło:  Łobożewicz T.,Bieńczyk G., Podstawy turystyki, WSE Warszawa 2001, s.119

Wszystko, co dzieje się w zakresie turystyki posiada swoje uwarunkowania i jest działaniem celowym. Można określić trzy zasadnicze cele, dla których podejmujemy działalność turystyczną.

Pierwszym z nich to cel poznawczy, który realizowany jest poprzez turystykę krajoznawczą, poznawczą, edukacyjną, oświatową, kulturalną, kształcącą, religijną.

Drugi cel, to cel zdrowotny, który realizowany jest w ramach turystyki wypoczynkowej, rekreacyjnej, zdrowotnej, leczniczej i usportowionej.

Trzeci cel, to cel wychowawczy, realizowany w ramach turystyki krajoznawczej, pielgrzymkowej i religijnej.[2]


[1] Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 1998,s.22

[2] Gaworecki W.,(1998) Turystyka, s.121-122