Bibliografia

Altkorn J., (1995), Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Gaworecki W., (1998) Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Groch J.,Kurek W. (1995) Karpaty polskie, wyd. UJ Kraków

Holloway J.Ch.,Robinson Ch.,(1997) Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa

Jędrzejczyk I., 1995, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice

Kłos S.,(1993) Bieszczady. Przewodnik, Wydawnictwo Spółdzielcze Warszawa.

Kotan K.,Zatwarnicki W.,(1999) Przystanek Bieszczady, wyd. FUH Polana

Kosmala M., Rewoliński T., 1995, Parki krajobrazowe – efektywność ochrony przyrody i identyfikacja podstawowych zagrożeń, [w:] Ochrona przyrody w regionie gdańskim, M. Przewoźniak (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa

Łobożewicz T.,Bieńczyk G.,(2001),Podstawy turystyki,Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa

Makomaska-Juchiewicz M.,Tworek S., (2003),Ekologiczna siec Natura 2000. Problem, czy szansa, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków

Meyer B., 2001, Przestrzenno-geograficzne aspekty turystyki, [w:] Turystka – zarys wykładu, J. Dżaman (red.), Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Middleton V.T.C.,(1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki,Warszawa

Niezgodz A.,Zmyślony P.(2006),Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań

Przecławski K.,(1997) Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków

Rapacz A.,(1994), Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo PWN Warszawa

Smolnicki K, (2006),Ekoturystyka i produkt lokalny dla zrównoważonego rozwoju, wyd. WWF Polska

Swaniewicz P.,Krukar W.,(2004) Przewodnik Bieszczady dla prawdziwego turysty, Oficyna Wydawnicza „REWASZ”

Szczęsny T.,(1982), Ochrona przyrody i krajobrazu, Wydawnictwo PWN Warszawa

Szwichtenberg A., 1995, Działania na rzecz rozwoju ekoturystyki w nadmorskiej strefie rekreacyjnej, [w:] Problemy Turystyki, nr 3 – 4, Warszawa

Szwichtenberg A., 1995, Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wydawnictwo WSI, Koszalin

Warszyńska J., 1999, Główne problemy badawcze geografii turyzmu, [w:] Turyzm, t. 9, z. 1, Łódź

Winnicki T.,Zemanek B, (2003)Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wyd. BdPN, Ustrzyki Dolne


 1. Agritourisme dans la province de Rome, 1985.
 2. Notion of Tourism and Image of Tourist in Feeling of Local Rural Comminities (Uœcie Gorlickie Commune Example), Zesz. Nauk. UJ Prace Geogr. z. 86. Published on the Occasion of the 27 th Congress of International Geographical Union in Washington 1992, Kraków 1992.
 3. Beskid Niski jako obszar turystyki ekstensywnej, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. z. 91. Kraków 1992
 4. Birek U., Agroturystyka w Karpatach Polskich – uwarunkowania, stan i znaczenie społeczno-ekonomiczne (na przykładzie gmin Uście Gorlickie, Bukowina Tatrzańska i Pcim), maszynopis, Kraków, 1997.
 5. Borcz Z., Potyrała J., Ochrona środowiska w zagrodach agroturystycznych, Aura 2/1997.
 6. Ciechanowicz W., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Aura nr 12, 2000.
 7. Csordás L., Leisure Time Homes in the Great Hungarian Plain, Kecskemét, 1994.
 8. Dębniewska M., Tkaczuk M., Agroturystyka, koszty, ceny, efekty, Poltekst, Warszawa 1997.
 9. Dourlens Ch., Naquet P. V., Résidences secondaires tourisme rural et enjeux locaux. Habitat de loisir, économie locale et gestion municipale dans quatre communes rurales de la région Provence. Alpes. Côte d´Azur. Centre d´Etude du Tourisme Faculté des Sciences Economiques de l´Université AIX MARSEILLE II Avril 1978
 10. Drożdż-Szczybura M., „Zagroda – muzeum” zachowanie tradycji miejsca, Aura, nr 6, 1998.
 11. Drzewiecki M., Agroturystyka, założenia – uwarunkowania – działania, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz, 1995.
 12. Farcy de H., Gunzbourg de Ph., Tourisme et milieu rural, Un débouché renteble pour l´agriculture, Flammarion, Paris, 1977.
 13. Jankowski A., Sadowski W., Województwo kieleckie, przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1973.
 14. Kessler H., „Berglandwirtschaft und Ferienhaustourismus” Wenn der Kuhstal zum Ferienhaus und das Mistseil zum Skilift wird…, Basler Beiträge zur Geographie, Heft 36, Basel 1990.
 15. Krzymowska-Kostrowicka A., Zarys geoekologii rekreacji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, 1991.
 16. Lencewicz S., Geografia Fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1955.
 17. Łaguna-Kozłowska W., Krajobraz (wbrew prawu, mimo prawa) nie chroniony, Aura nr 5, 1996.
 18. Mach F., Srnková Ľ., Zapojenie poľnohospodárskych subjektov do služieb cestovného ruchu na vidieku, Ekonomicka revue cestovného ruchu, 3/1993.
 19. Meneghel G., Agriturismo in Italia, Pátron Editore, Bologna 1991.
 20. Potočná M., Kolorit vidieka je v mal’ovanej truhlici, wywiad z przewodniczącą Europejskiego Związku Turystyki Wiejskiej p. M. Maier-Gesshoff, Top, 1/1994.
 21. Pociągi, parowozy, wagony, skanseny, trasy turystyczne, Wydawnictwo Prywatne „ES”, Szczecin, 1993.
 22. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa, 1983.
 23. Šarafín M., Prosperita nemá rozmer izby, ale celej krainy, Top, 1/94
 24. Słownik Geograficzno-krajoznawczy Polski, pr. zb. pod red. M. I. Mileskiej, PWN, Warszawa 1983.
 25. Wyrwicz E., Agroturystyka szansą wsi, w: Turystyka – szansą rozwoju wsi, Kongres turystyki Polskiej, Warszawa 6 – 8 listopada 1995 roku, materiały pokongresowe, Warszawa 1996.
 26. Zając T., Sytuacja środowiska naturalnego w delcie środkowej Nidy, Aura, nr 12, 1996.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *